Регистар акредитованих тела за оцењивање усаглашености

Акредитационо тело Србије (АТС) води јавни Регистар акредитованих тела за оцењивање усаглашености који садржи најмање следеће податке:

1. акредитациони број;
2. назив и адресу акредитованог тела за оцењивање усаглашености, укључујући и назив сваке локације на којој се обављају послови оцењивања усаглашености који су акредитовани;
3. име и контакт податке лица за контакт;
4. датум прве и последње акредитације;
5. податке о обиму акредитације, што укључује и скраћени и укупни обим акредитације;
6. податке о променама статуса акредитације акредитованог тела за оцењивање усаглашености које су настале током важења акредитације због проширења, смањења, суспензије или укидања акредитације.

Регистар се може претраживати по:

  • врсти акредитације (лабораторије за испитивање SRPS ISO/IEC 17025/SRPS EN ISO 15189, лабораторије за еталонирање SRPS ISO/IEC 17025, контролна тела SRPS ISO/IEC 17020, сертификациона тела за сертификацију производа SRPS ISO/IEC 17065, сертификациона тела за сертификацију система менаџмента SRPS ISO/IEC 17021, сертификациона тела за сертификацију особа SRPS ISO/IEC 17024, провајдери за испитивање оспособљености SRPS ISO/IEC 17043)

  • акредитационом броју (01-xxx за лабораторије за испитивање, 02-xxx за лабораторије за еталонирање, 03-xxx за медицинске лабораторије, 04-xxx за сертификациона тела за сертификацију производа, 06-xxx за контролна тела, 07-xxx за сертификациона тела за сертификацију особа, 08-xxx за сертификациона тела за сертификацију система менаџмента)

  • било којој речи која се налази у обиму акредитације (као што је метода испитивања, предмет испитивања/контролисања, референтни документ – правилник, стандард (нпр. EN 12899), итд.)

  • називу или адреси тела за оцењивање усаглашености.

Registar akreditacija